Hulp van een erfrechtadvocaat bij de afwikkeling van een nalatenschap

0
2155
man en vrouw bij bed ouders

Wanneer een van je dierbaren komt te overlijden, is het verdriet met geen pen te omschrijven. Als zich bij de afwikkeling van een nalatenschap problemen of geschillen voordoen, wordt het verdriet alleen maar groter. Erfenissen die zo ingewikkeld in elkaar steken dat ze maar moeilijk kunnen worden afgewikkeld, zijn helaas aan de orde van de dag. Net zoals ruzies over nalatenschappen. Om escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen, kan bijstand van een gespecialiseerde erfrechtadvocaat helpen. In veel gevallen wordt dan toch een oplossing gevonden, zonder dat daar een gerechtelijke procedure aan te pas komt.

Nalatenschap verdelen

Je krijgt te maken met het onderdeel van het burgerlijk recht dat erfrecht heet, wanneer een dierbare overlijdt en zijn bezittingen moeten worden verdeeld. Hoewel het erfrecht van oudsher het werkterrein van notarissen is, zijn erfrechtadvocaten tegenwoordig onmisbaar bij de afwikkeling van een nalatenschap als er problemen ontstaan. Een nalatenschap is het vermogen dat door de overledene is achtergelaten en dat volgens het testament of de wet onder de erfgenamen verdeeld moet worden. Erfrechtadvocaten adviseren en procederen over allerlei erfrechtelijke leerstukken, zoals: de uitleg van het testament, de uiterste wilsbeschikking, de geldigheid van een testament en de verdeling van de nalatenschap.

Toewijzing van legaten

Het testament dat de overleden persoon heeft laten opstellen, bestaat uit verschillende soorten bepalingen. Bijvoorbeeld de benoeming van de executeur. Een erfstelling is de aanwijzing van de erfgenamen. Ook kan in het testament een toewijzing van legaten zijn opgenomen. Vaak leeft de vraag: wat is een legaat? Dat is een bepaling in een testament waarbij aan een specifiek persoon, een specifiek goed wordt nagelaten. Een legaat maakt het voor de erflater (de persoon die overleden is), mogelijk om een of meerdere specifieke goederen na te laten aan een specifiek persoon. Een legaat dient te worden opgenomen in een testament en kan ook een bepaald geldbedrag zijn. Het opnemen van een legaat in een testament wordt ook wel legateren genoemd. Je wordt daarmee schuldeiser van de nalatenschap. Het is geen erfstelling, je wordt dus geen erfgenaam.

Legateren

De erflater kan bijvoorbeeld haar trouwring legateren aan haar enige dochter. Een ander voorbeeld is dat de erflater in haar testament een legaat van tienduizend euro opneemt voor de buurvrouw, die als liefhebbende mantelzorger voor haar heeft gezorgd. Die buurvrouw ontvangt na het overlijden van de erflater het bedrag van tienduizend euro uit de nalatenschap. Ook bij problemen die zich bij legaten voordoen, kun je een beroep doen op de expertise van een erfrechtadvocaat. Want elk erfrechtelijk probleem is er om te worden opgelost.